Využitie textov populárnej hudby na hodinách slovenského jazyka a literatúry

Spomínam si na situáciu v triede, keď som tohto roku na jar rozdala žiakom nové učebnice na literárnu výchovu. Najprv ju začali ovoniavať, potom v nej rýchlo začali listovať. Všetci sa po pár sekundách zastavili pri textoch populárnych piesní a mnohí úplne prirodzene a spontánne začali aj spievať. Bol to jeden z najkrajších zážitkov v mojej učiteľskej práci. V tej chvíli som si povedala, že túto žiacku radosť a spontánne nadšenie musím tvorivo využiť.

Čo najradšej čítajú chlapci v puberte?

To, že čítanie deťom veľmi pomáha vo viacerých oblastiach života, je už veľmi dobre známa vec. Malé deti proti čítaniu, a hlavne vtedy, keď im čítajú dospelí, nič nenamietajú, horšie je to so staršími deťmi. Dievčatá sú často výbornými čitateľkami aj v puberte, a to hlavne vtedy, keď ich chytia za srdce dievčenské romány, od ktorých sa často ani v škole nemôžu odtrhnúť, a tak ich potajomky čítajú aj pod lavicou. A čo starší chlapci?

Učme deti milovať knihy

„ Existuje len jeden problém: Objaviť nanovo jestvovanie duchovného života, ktorý je čímsi väčším ako inteligencia, a len tento duchovný život je schopný uspokojiť človeka.“
( Antoine de Saint-Exupéry)
V dnešnej dobe je okrem iného veľmi dôležité disponovať čitateľskými zručnosťami, ktoré sú potrebné jednak v škole, ale predovšetkým ovplyvňujú uplatnenie absolventov v praktickom živote a na trhu práce.

Čítanie s predpovedaním

Nie je čítanie ako čítanie. Niekto číta rád, iný vidí v hodinách literárnej výchovy priestor na to, ako sa uliať, podriemať si alebo sa v mysli preniesť do iného sveta. V dnešnej dobe, keď na našich žiakov na každej strane pôsobí množstvo najrôznejších vplyvov, je pre učiteľa dosť náročné udržať detskú myseľ v pohotovosti. Preto je dôležité na hodinách čítania alebo literárnej výchovy používať také metódy, ktoré žiaka nielen motivujú, ale zároveň aj udržujú v činnosti, aktivizujú. Zobúdzajú vnútorný záujem o text. Jedným slovom, pomáhajú mu premýšľať, analyzovať a tiež tvoriť.

Ako sa kreslia sny

Motivačná koučka Patti Dobrowolski tvrdí, že svoje životné ciele je dôležité si NAKRESLIŤ. Radí, že ak si ich nakreslíte, máte až o 80% vyššiu šancu ich dosiahnuť. Obrazy podľa nej privádzajú ľudí k činom. Podľa nej si človek má nakresliť dve polia. Naľavo si má nakresliť súčasnú situáciu a napravo predstavy o budúcnosti. Tá, o ktorej snívate, má byť čo najviac farebná a detailná. Taktiež hovorí, že musíte svoje sny vidieť, veriť v ne a konať.

Cinquain – pomôcka na opakovanie

Už v článku o myšlienkových mapách som spomínala, že niekedy je pre žiakov veľmi náročné vystihnúť podstatu učiva. Niekto si pojmy pamätá ľahko, pre iných je to náročnejšie. Dnes vám ponúkam ďalšiu metódu, ktorá sa pri pravidelnom používaní môže stať pre žiakov vhodnou pomôckou na prehľadné zapamätávanie pojmov, faktov a rôznych definícií.

Ako zaujať deviatakov po prijatí na stredné školy?

Určite všetci učitelia veľmi dobre poznajú situáciu po monitoroch, resp. po prijímacích skúškach, keď deviataci zrazu strácajú chuť pracovať a pocit úspechu z prijatia na stredné školy im prerastá cez hlavy tak, že je čoraz ťažšie motivovať ich pre akúkoľvek prácu. Aj ja som často v tomto období premýšľala nad tým, čo urobiť preto, aby moji žiaci boli na vyučovacej hodine aktívni, mali chuť tvoriť, premýšľať a produkovať nové myšlienky.
V mojom príspevku vám ponúkam niekoľko aktivít, pomocou ktorých môžeme na hodinách slovenského jazyka a literatúry zaujať žiakov tak, že si učivo nenásilne nielen opakujú, ale zároveň majú pocit, že robia niečo užitočné aj pre iných.