VYUŽITIE IKT NA HODINÁCH SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERÁRNEJ VÝCHOVY

04.12.2010 15:18

VYUŽITIE IKT NA HODINÁCH  SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERÁRNEJ VÝCHOVY

       Súčasný informačný tlak a nárast poznatkov vyžaduje naučiť žiaka spoznávať vzťahy medzi javmi, pravidlá spájania prvkov, praktickú aplikáciu vedomostí. Myslím si, že k zlepšeniu funkčnej gramotnosti žiakov napomáha predovšetkým využívanie tvorivých metód.  Z mojich  skúseností môžem povedať, že pri rozvoji vyšších kompetencií v oblasti gramotnosti (používanie písania a čítania v životných situáciách, zručnosť pracovať s písaným textom na dosiahnutie životných potrieb človeka, vyhľadávanie informácií z viacerých zdrojov, porozumenie, syntéza a integrácia informácií, hodnotenie, adekvátne vystupovanie na verejnosti a pod.), pomáha vo výraznej miere prepojenie slovenského jazyka a literatúry aj využívanie IKT na tomto humanitnom predmete. Popri iných možnostiach aj toto je jedna z ciest, pomocou ktorej môžeme základné úlohy predmetu slovenský jazyk a literatúra plniť, urobiť predmet atraktívnejším a viac prepojeným na život.

   Rôzne formy práce v súvislosti s IKT využívam predovšetkým v rámci motivácie, pri skupinovej práci žiakov alebo v rámci opakovacích hodín.

Motivačné činnosti

      V rámci motivácie využívam napríklad internet a tiež  interaktívnu tabuľu, na ktorú si pripravujem rôzne tajničky, doplňovačky, v ktorých sa ukrývajú  nejaké literárne pojmy alebo mená spisovateľov, ktorých budeme preberať. Tiež  využívam portréty spisovateľov alebo celé prezentácie v PowerPointe. Prezentácie pripravujú aj žiaci. Taktiež na slohu  a slovenskom jazyku sa dá použiť množstvo cvičení, obrázkov, hlavolamov, tvorivých úloh a podobne. Viac na stránke www.slovencina-napady.jex.cz.

Skupinová práca

       Každý žiak v triede nemá počítač, a preto vo veľkej miere využívam aj skupinovú prácu alebo prácu vo dvojiciach. V rámci skupín (dvojíc) si môžu žiaci vyhľadávať na internete informácie o živote a tvorbe autora, (www.google.sk, www.osobnosti.sk ). Pri tejto úlohe im vždy presne zadám konkrétne úlohy, na ktoré sa majú pri vyhľadávaní informácií sústrediť. Niekedy vypracujem pracovný list, ktorý je zameraný na prácu s internetom.

      Ďalej žiaci pripravujú prezentácie v PowerPointe  o autoroch a ich tvorbe. Sami si pripravujú tvorivé úlohy vo MS Worde  pre spolužiakov ( krížovky, osemsmerovky, doplňovačky). V nižších ročníkoch 2. stupňa ZŠ si žiaci vymýšľajú vlastné príbehy a rozprávky a spracúvajú ich ako maľované čítanie, pri čom namiesto niektorých slov využívajú obrázky, ktoré si sami hľadajú na internete. Tiež pripravujú komiksy alebo reklamy na knihy.  Taktiež dopĺňajú údaje do pracovných listov, ktoré sú zostavené tak, aby boli nútení niektoré  údaje hľadať priamo na internete.

       V 8. a 9. ročníku v rámci čitateľskej dielne si žiaci  nemusia pripravovať klasický čitateľský denník, ale môžu si pripraviť prezentáciu o prečítanom diele. Pri preberaní dramatických žánrov v rámci literárnej výchovy starších žiakov motivujem aj k tomu, aby si vyrábali aj vlastné  kratučké filmy, väčšinou dokumentárneho charakteru, s ktorými sa tiež potom prezentujú na vyučovaní. V rámci krúžku tvorivej dramatiky ( na ktorom sú väčšie časové možnosti) ôsmaci a deviataci dokážu natočiť aj  hraný  film podľa vlastného scenára (www.tdlo.webnode.sk) .

      Jednou z ďalších aktivít je aj tvorba referátov. Pri tejto práci sa snažím žiakov nabádať k tomu, aby popri encyklopédiách a odborných publikáciách používali tiež internet. Referáty spracúvajú vo MS Worde, vytlačia ich a dávame ich aj  na nástenku.

       Žiaci na literatúre pracujú s MS Wordom aj pri písaní vlastných  scénok alebo dialógov nadväzujúcich na práve prečítaný úryvok.  Aj v oblasti literárnej tvorby motivujem žiakom  k tomu, aby svoje básničky alebo príbehy dotvárali  obrázkami, orámovaním, rôznym typom písma. Práce vždy vytlačíme a vystavujeme na literárnej nástenke, uverejňujeme v školskom časopise alebo na internetovej stránke školy www.zsliptovosada.edu.sk . Robíme aj literárne súťaže.

Hodiny opakovania

      Pri opakovaní využívam hlavne pracovné listy, ktoré sa snažím pripraviť tak, aby obsahovali  okrem iných aj úlohy zamerané na vyhľadávanie údajov na internete.Tieto pracovné listy premietam na interkatívnej tabuli, ale tiež ich majú pred sebou žiaci na lavici, zatiaľ na papieri A4, ale keď bude mať notebook každý žiak, pracovné listy si otvorí v notebooku.

   Často so žiakmi opakujem učivo i takým spôsobom, že im dávam k jednotlivým prebratým témam hľadať na internete ešte ďalšie informácie a zaujímavosti, ktoré sme  nespomínali. S nájdenými informáciami potom zoznamujú svojich spolužiakov.

       Niektorí žiaci si s radosťou  pripravujú aj vlastné digitálne  fotografie  a  aj krátke filmy o spisovateľoch. Napríklad, keď navštívia pamätnú izbu spisovateľa, mesto, v ktorom žil, zúčastnia sa nejakej  literárnej alebo recitačnej súťaže. Podľa svojich možností sa vždy snažia urobiť nejaký digitálny záznam a následne napísať správu do školského časopisu alebo internetovú stránku školy. Viac na stránke www.tdlo.webnode.sk .

 

 

 

 

 

 CVIČENIA A INTERAKTÍVNA TABUĽA

      Cvičenia sú zostavené tak, že nadväzujú na prebrané učivo buď zo slovenského jazyka, alebo literatúry. Žiak údaje dopisuje priamo na tabuľu,  ale aj do pracovného  listu, ktorý má na papieri A4 priamo pred sebou. Výhoda takejto práce je v tom, že to, čo žiak vidí na tabuli, môže priamo vpisovať aj do svojho zošita. (Vychádzam z reálnej praxe, nie každý žiak má zatiaľ notebook, keď bude mať ten k dispozícii, údaje bude vpisovať priamo do notebooku).  Cvičenia sa nachádzajú na webovej stránke www.slovencina-napady.jex.cz

Na stránke sú usporiadané tak, že  v jednej sekcii sú pracovné listy v MS PowerPointe  na interaktívnu tabuľu, v druhej sú pracovné listy vo MS Worde pre žiaka. Väčšinou sú pracovné listy totožné. Stačí si nájsť stránku na internete a učiteľ má hneď k dispozícii učebnú pomôcku pre seba na interaktívnu tabuľu, ale aj pre žiaka. Stačí si pracovný list vo Worde vytlačiť pre každého žiaka. V tretej sekcii sa nachádzajú prezentácie spisovateľov v PowerPointe, ktoré za určitých okolností sú tiež vynikajúcou pomôckou. Vo väčšine pracovných listov sa snažím koncipovať jednotlivé otázky tak, aby som žiakov motivovala ku kritickému mysleniu a využívam jednotlivé roviny čítania s porozumením. Tiež sa snažím o dodržiavanie jednoty troch zložiek v predmete slovenský jazyk. (slovenský jazyk, literatúra, sloh)

Jednou z ďalších pomôcok, s ktorou v našej škole pracujeme už niekoľko rokov je CD ANIMOVANÝ SJ, ktoré  obsahuje učivo I. aj II. stupňa ZŠ . Definície sú vyložené písomne, ale aj hovoreným slovom. Okrem definícií CD obsahuje diktáty a tiež testy. Orientácia na CD je veľmi jednoduchá, prehľadná a  pre žiakov ľahko pochopiteľná. Autorom  CD je Michal Kubík - LUMI. S pomôckou  sa dá  pracovať na literatúre, ale aj na slovenskom jazyku a slohu, lebo CD obsahuje tieto kapitoly: HLÁSKOSLOVIE, TVAROSLOVIE, SYNTAX, NÁUKA O SLOVE, SLOH.

Na internete som našla aj niekoľko webových stránok, ktoré môžu výrazným spôsobom pomáhať učiteľom v ich práci. Medzi najznámejšie stránky patria:

www.slovencinavselico.com

 www.books.sk

www.litcentrum.sk

www.zlatyfond.sme.sk

www.osobnosti.sk

www.lingvistika.sk

www.svet-literatury.wz.ct

www.literatura.kvalitne.cz

http://www.muza.websity.sk/  ( literárne súťaže, literárne kluby)

www.hevi.sk

www.stur.sk

www.oskole.sk

www.bajeapovesti.wz.cz

www.svet-rozpravok.sk

www.klasici.sk

Uviedla som len niekoľko možností, pri ktorých  sú súčasťou vyučovania informačno-komunikačné technológie. Viem, že existuje ešte veľa ďalších aktivít uvedených  na rôznych  www stránkach.  Zostáva len na nás učiteľoch, či si ich vyhľadáme a pokúsime sa ešte viac  žiakom spríjemniť a  zatraktívniť vyučovanie.